En jij, welke sociale jas wil jij?
slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow
LOGO
ImageFond
PhotoMenu1CrecheNBPhotoMenu1CrecheOK
PhotoMenu2VolontariatNBPhotoMenu2VolontariatOK
PhotoMenu3SoinsNBPhotoMenu3SoinsOK
PhotoMenu4LogementNBPhotoMenu4LogementOK
PhotoMenu5EmploiNBPhotoMenu5EmploiOK
PhotoMenu6HandicapNBPhotoMenu6HandicapOK
PhotoMenu7EcoSocNBPhotoMenu7EcoSocOK
PhotoMenu8PensionNBPhotoMenu8PensionOK
PhotoMenu9SoinsNBPhotoMenu9SoinsOK
PhotoMenu10EurSocNBPhotoMenu10EurSocOK
titreCrechesN

Al van bij de eerste levensdagen kan men geconfronteerd worden met de realiteit betreffende de toegang tot de sociale diensten: de kinderopvang in crèches.

titreVolontariatN

Cinzia, Gregorio en andere jongeren gaan de uitdaging van hun leven aan in de ‘Il ponte’-gemeenschap van Civitavecchia.

titreSanteN

Rita moet haar patiënten vaak uitleggen hoe zij toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij is arts en verdeelt haar tijd tussen een dokterspraktijk...

titreLogementsN

Kraakpand of sociale woning? Gabrielle vindt haar plaats niet meer op de huurmarkt en de wachttijden voor de sociale woningen zijn eindeloos.

titreTravailN

Séverine en Greg hielpen duizenden werklozen bij hun zoektocht naar werk, maar zijn nu zelf werkzoekend ...

titreHandicapN

Annelies, blind en moeder van twee kinderen, werkt en getuigt van veel moed. Zelfs met haar handicap heeft zij recht op een vrij en onafhankelijk leven.

titreEconomieN

Hélène werkt al meer dan 20 jaar in de sector van de sociale economie in Luik. Ze voelt zich daar goed bij.

titrePensionsN

Hans heeft na veel jaren te hebben gewerkt recht op een pensioen ... maar toch moet hij nog steeds werken om rond te komen.

titreSoinsN

De heer en mevrouw Aalto zijn nu senioren die hun oude dag zo lang mogelijk thuis willen doorbrengen.

titreEuropeN

Na de Tweede Wereldoorlog werden de stelsels van sociale bescherming zoals we ze vandaag kennen, in Europa geïntroduceerd om zo een zekere nationale solidariteit...

A

mailTo

Je bent actief op dit vlak?
Je wilt een ervaring of project delen?

titreCrechesB

Al van bij de eerste levensdagen kan men geconfronteerd worden met de realiteit betreffende de toegang tot de sociale diensten: de kinderopvang in crèches. In Charleroi ondervinden Marie en Thimothée dat al heel snel met hun kleine Léon…
Meer lezen...

titreVolontariatB

Cinzia, Gregorio en andere jongeren gaan de uitdaging van hun leven aan in de ‘Il ponte’-gemeenschap van Civitavecchia, het vrijwilligerscentrum waar jongeren worden geholpen om van hun drugsverslaving af te geraken...
Meer lezen...

titreSanteB

Rita moet haar patiënten vaak uitleggen hoe zij toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij is arts en verdeelt haar tijd tussen een dokterspraktijk en de universiteit waar ze les geeft. Op gezondheid kan geen prijs worden geplakt, maar vandaag de dag is daar toch wel een prijskaartje aan verbonden...
Meer lezen...

titreLogementsB

Kraakpand of sociale woning? Gabrielle vindt haar plaats niet meer op de huurmarkt en de wachttijden voor de sociale woningen zijn eindeloos. Zij moet daarom een beroep doen op een andere oplossing. Maar de voorwaarden van haar huurcontract zijn onhoudbaar en illegaal...
Meer lezen...

titreTravailB

Séverine en Greg hielpen duizenden werklozen bij hun zoektocht naar werk, maar zijn nu zelf werkzoekend ... Hoe ziet het dagelijkse leven eruit van personen die anderen helpen werk te vinden? Wanneer het zoeken naar werk voor anderen soms een bijzonder stresserende klus wordt.
Meer lezen...

titreHandicapB

Annelies, blind en moeder van twee kinderen, werkt en getuigt van veel moed. Zelfs met haar handicap heeft zij recht op een vrij en onafhankelijk leven. En dat is vandaag de dag nog steeds mogelijk, dankzij solidariteit...
Meer lezen...

titreEconomieB

Hélène werkt al meer dan 20 jaar in de sector van de sociale economie in Luik. Ze voelt zich daar goed bij. Ze neemt dan ook deel aan de besluitvorming in haar bedrijf en ze ambieert een beroep dat het verschil maakt. Hier is men vast en zeker sociaal geëngageerd door mensen opnieuw een plaats te geven in het arbeidscircuit, maar ook economisch ...
Meer lezen...

titrePensionsB

Hans heeft na veel jaren te hebben gewerkt recht op een pensioen ... maar toch moet hij nog steeds werken om rond te komen. Met welke uitdagingen zullen onze ouderen in de huidige samenleving geconfronteerd worden? Werken, tot welke leeftijd? En vooral wat voor soort werk?
Meer lezen...

titreSoinsB

De heer en mevrouw Aalto zijn nu senioren die hun oude dag zo lang mogelijk thuis willen doorbrengen. Hun eigen maaltijden bereiden, zich wassen, zich verzorgen of gaan wandelen en de sociale contacten onderhouden, dat alles moet mogelijk blijven.
Meer lezen...

titreEuropeB

Na de Tweede Wereldoorlog werden de stelsels van sociale bescherming zoals we ze vandaag kennen, in Europa geïntroduceerd om zo een zekere nationale solidariteit in te voeren en de levensstandaard van de bevolking te verbeteren.
Meer lezen...

titreCrechesN

Al van bij de eerste levensdagen kan men geconfronteerd worden met de realiteit betreffende de toegang tot de sociale diensten: de kinderopvang in crèches. In Charleroi ondervinden Marie en Thimothée dat al heel snel met hun kleine Léon: lange wachtlijsten, inschrijving nog vóór je zwanger bent, stress …

In Europa kan de ondersteuning voor ouders van jonge kinderen verschillende vormen aannemen. Meestal gaat het daarbij om ouderschapsverlof, educatieve diensten en kinderopvang, financiële steun via kinderbijslag of belastingteruggave.

Men is er zich tegenwoordig steeds meer van bewust dat kinderen en gezinnen meerdere behoeften hebben. Er wordt meer aandacht besteed aan de noodzaak om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en het nodige evenwicht te creëren tussen privéleven en beroepsleven.

Voor meer informatie

De Europese Commissie heeft in 2012 een studie gepubliceerd over opvang en onderwijs voor jonge kinderen in 20 landen, waarin de belangrijkste tendensen in Europa worden beschreven en de nadruk wordt gelegd op de rol van de verschillende actoren.
Kijk hier voor de volledige studie (in het Engels)

Bekijk ook de mededeling van februari 2011 van de Commissie over onderwijs en opvang voor jonge kinderen, "Opvang en onderwijs voor jonge kinderen: de beste voorbereiding van al onze kinderen op de wereld van morgen.".

Andere documenten van de Europese Commissie vindt u op haar website.


Hierna volgen enkele Europese koepels in de civiele samenleving die zich bezighouden met het beleid inzake kinderen:
- Eurochild
- De Confederatie van Gezinsorganisaties in de Europese Unie (COFACE)

titreVolontariatB

Cinzia, Gregorio en andere jongeren gaan de uitdaging van hun leven aan in de "Il ponte" gemeenschap van Civitavecchia, het vrijwilligerscentrum waar jongeren worden geholpen om van hun drugsverslaving af te geraken. Wat is de rol van vrijwilligerswerk, die warme solidariteit tussen mensen, binnen de huidige economische en sociale crisis?

Zelfs vandaag de dag is vrijwilligerswerk nog steeds een realiteit in Europa, en niet enkel sinds het Europese Jaar 2011 dat volledig gewijd was aan het vrijwilligerswerk. Sociale bescherming vloeit vaak voort uit deze sterk zichtbare, meer dynamische, maar minder institutionele solidariteit die doorgaans ontstaat uit een burgerinitiatief.

Er zijn steeds meer vrijwilligers, zelfs in landen waar het percentage vrijwilligers lager ligt. Dat is wat we kunnen opmaken uit het laatste verslag van de Europese Commissie over dit onderwerp. Waarom? Het lijkt erop dat we ons tegenwoordig meer bewust zijn van sociale problemen en milieukwesties, maar ook dat er een groeiende vraag bestaat naar vrijwilligers voor de openbare dienstverlening, alsook een grotere participatie van ouderen.

Voor meer informatie

Op de website van de Europese Commissie vindt u een reeks interessante initiatieven, uitwisselingsprogramma's en netwerken meer informatie.

Raadpleeg de startpagina van 'Toute l’Europe' voor meer uitleg over vrijwilligerswerk (2010)

Voor informatie inzake jongerenwerk kunt u ook terecht op de Europese portaalsite voor de jeugd.

Bezoek ook de website van het Europees Centrum voor Vrijwilligerswerk.

titreSanteB

Rita moet haar patiënten vaak uitleggen hoe zij toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij is arts en verdeelt haar tijd tussen een dokterspraktijk en de universiteit waar ze les geeft. Op gezondheid kan geen prijs worden geplakt, maar vandaag de dag is daar toch wel een prijskaartje aan verbonden, en die kost wordt voor een zeer groot deel door de gemeenschap verzekerd. Zodat burgers eerst aan hun gezondheid kunnen denken en dan pas de rekening moeten bekijken ...

L’Een zo ruim mogelijke toegang – men spreekt zelfs van een universele toegang – tot de gezondheidszorg wordt algemeen beschouwd als een van de kenmerken van de gezondheidszorgsystemen in de EU-lidstaten. Dat wordt bovendien vermeld in artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Er zijn twee soorten ideeën die aan de basis liggen van de ontwikkeling van de ‘universele’ toegang tot de gezondheidszorg: de benadering volgens de minimumdrempel en de egalitaire benadering. Die twee benaderingen worden soms op een complexe manier met elkaar gecombineerd. De minimalistische aanpak zorgt ervoor dat geen enkele burger onder een bepaald bestaansminimum terecht komt, terwijl de egalitaire benadering ernaar streeft om een gelijke toegang voor iedereen te verkrijgen, ongeacht status of inkomen. De twee benaderingen worden soms op een complexe manier met elkaar gecombineerd.

Voor meer informatie

In de volgende twee artikels (in het Engels) wordt hier dieper op ingegaan:
- Access to health care in the EU Member States
- Mapping European healthcare systems


Enkele ngo’s die in dit domein werkzaam zijn
- De Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid deed talrijke studies op het gebied van toegang tot gezondheidszorg
- Het European Social Watch Report schreef een artikel over de toegang tot de gezondheidszorg in Europa
- Het Euro Healthnet
- European Public Health Alliance
- Health First Europe
- EUROCARERS

titreLogementsB

Kraakpand of sociale woning? Gabrielle vindt haar plaats niet meer op de huurmarkt en de wachttijden voor de sociale woningen zijn eindeloos. Zij moet daarom een beroep doen op een ongelofelijke oplossing. Maar de voorwaarden van haar huurcontract zijn onhoudbaar en illegaal, en bovendien loopt ze het risico om op straat te eindigen omdat ze de afwas niet heeft gedaan ... Een ongelofelijke situatie waarbij sprake is van vermenging van de particuliere markt en het sociaal beleid?

Diversiteit is het sleutelwoord voor de sociale huisvesting in Europa. Die diversiteit manifesteert zich op het niveau van de feitelijke situaties, het eigenlijke concept van sociale huisvesting, de verstrekkers, de begunstigden of zelfs de verschillende methoden van financiering.

Het sociale huisvestingsbeleid kan diverse vormen aannemen, gaande van het huisvestingsbeleid tot het beleid van de sociale bescherming. Het omvat een groot aantal verschillende instrumenten. Bovendien gaat het hier niet alleen over het verstrekken van huisvesting, maar ook over de maatregelen van de staat zoals fiscale of financiële stimulansen voor de aankoop of ontwikkeling van vastgoed door de overheid.

De Europese Commissie, en later ook de Europese federatie van sociale huisvesting, omschrijft de karakteristieke kenmerken van de sociale huisvesting in Europa als volgt:
"de ontwikkeling, het verhuur of de verkoop en het onderhoud van betaalbare woningen alsook hun toewijzing en beheer, wat ook kan bestaan uit het beheer van onroerende eigendommen en de omgeving. Het beheer van sociale woningen kan steeds meer sociale aspecten omvatten. Zo worden sociale diensten opgenomen in de huisvestings- of herhuisvestingsprogramma's voor specifieke groepen, of diensten m.b.t. schuldbeheer voor huishoudens met lage inkomens ..."

Voor meer informatie

De voorbije jaren is een controverse ontstaan over de toepassing van de mededingingsregels op de sociale huisvesting in Nederland na een klacht van de Europese federatie van de privé-eigendom.
Zie het artikel uit het blad Europolitics

De vereniging ‘Leegstand zonder zorgen’, die in de film voorkomt, verleent bijstand aan huurders die zich, net als Gabrielle, in onhoudbare precaire omstandigheden bevinden.
Bekijk hier hun video's en informatie over hun activiteiten

De Europese Commissie heeft in 2012 een studie gepubliceerd over de sociale huisvesting in 20 landen, waarin de belangrijkste tendensen in Europa worden beschreven en de nadruk wordt gelegd op de rol van de verschillende actoren.
Kijk hier voor de volledige studie (in het Engels)


Eveneens
- Cecodhas – Housing Europe
- IUT – International Union of Tenants

titreTravailB

Séverine en Greg hielpen duizenden werklozen bij hun zoektocht naar werk, maar zijn nu zelf werkzoekend ... Hoe ziet het dagelijkse leven eruit van personen die anderen helpen werk te vinden? Wanneer het zoeken naar werk voor anderen soms een bijzonder stresserende klus wordt.

Met 26,1 miljoen werklozen in Europa en een werkloosheidsgraad van 23,7% onder de Europese jongeren is tewerkstelling op alle niveaus een prioriteit geworden. Het actief naar werk zoeken, met de nodige ondersteunende bewijzen, is vaak een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering.

De voorbije jaren hebben heel wat factoren een invloed gehad op de diensten voor arbeidsbemiddeling in Europa. Veel van deze diensten worden steeds meer gezien als diensten die mensen weer aan het werk moeten krijgen. Ook de relatie tussen de werkloosheidsuitkering en de vergoeding bij wedertewerkstelling is veranderd. Tegenwoordig zien we hoe we geleidelijk overstappen van zogenaamde 'passieve' strategieën naar een activeringsbeleid dat echt bepalend is voor de toekenning van uitkeringen. In Europa wordt vaak gesproken over 'actieve integratie'.

Om de integratie van werklozen op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt vaak een combinatie van 3 maatregelen ingezet: een vervangingsinkomen toekennen , de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt en toegang tot aangepaste diensten (opleiding, begeleiding, coaching ...).

Voor meer informatie

De Europese Commissie heeft in 2012 een studie gepubliceerd over de diensten voor tewerkstelling in 20 landen, waarin de belangrijkste tendensen in Europa worden beschreven en de nadruk wordt gelegd op de rol van de verschillende actoren.
Kijk hier voor de volledige studie (in het Engels)

Bovendien analyseert de Europese Commissie regelmatig de maatschappelijke veranderingen en de evolutie van de arbeidsmarkt in de EU en geeft ze aanwijzingen aan de EU-lidstaten voor hun beleid. Enkele belangrijke Europese instrumenten zijn gebaseerd op die analyse: het Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, de Europa 2020-strategie, de Europese werkgelegenheidsstrategie en de Strategie voor sociale bescherming en sociale integratie.

Voor meer informatie daarover, raadpleegt u best het laatste Jaarverslag over de evolutie van de werkgelegenheid en de sociale situatie in Europa in 2012 .


U kunt ook de websites van enkele andere instellingen bezoeken zoals:
- De Europese Waarnemingspost voor de werkgelegenheid
- Het Europees netwerk tegen armoede
- European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL)

titreHandicapB

Annelies, blind en moeder van twee kinderen, werkt en getuigt van veel moed. Zelfs met haar handicap heeft zij recht op een vrij en onafhankelijk leven. En dat is vandaag de dag nog steeds mogelijk, dankzij solidariteit onder de vorm van uitkeringen of zeer levendige hulp zoals haar blindengeleidehond.

Handicap, in al zijn vormen, treft één op de zes mensen in de Europese Unie. Dat komt dus neer op ongeveer 80 miljoen mensen die niet in de mogelijkheid zijn om volledig deel te nemen aan de samenleving, als gevolg van obstakels in hun omgeving - deels fysiek, deels sociaal.

Om oplossingen voor die uitdaging te bieden, beschikken de Europese Unie en haar lidstaten over een breed mandaat: verdragen, het Handvest van de grondrechten en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Met de Europese strategie 2010-2020 voor personen met een handicap heeft de Europese Unie ook een gemeenschappelijk kader rond arbeid en tewerkstelling opgesteld. Bovendien is vooral in crisistijden de uitdaging die zich stelt met betrekking tot de rechten van personen met een handicap, dus groot. Toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs, sociale bescherming ... rond al deze thema’s wordt gewerkt om het leven van personen met een handicap te verbeteren.

Voor meer informatie

- Voor meer informatie over de Europese politiek inzake invaliditeit kunt u terecht op de website van de Europese Commissie
- Het European Disability Forum (EDF)
- Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
- Het Europese expertisenetwerk (ANED)
- Het speciale dossier over invaliditeit op EU observer
- Social Firms Europe CEFEC
- Autism Europe
- European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, (EASPD)
- European Blind Union (EBU)
- European Platform for Rehabilitation (EPR)
- Workability Europe
- INCLUSION EUROPE - The European Association of Societies of Persons with Intellectual Disability and their Families
- Mental Health Europe (MHE)

titreEconomieB

Hélène werkt al meer dan 20 jaar in de sector van de sociale economie in Luik. Ze voelt zich daar goed bij. Ze neemt dan ook deel aan de besluitvorming in haar bedrijf en ze ambieert een beroep dat het verschil maakt. Hier is men vast en zeker sociaal geëngageerd door mensen opnieuw een plaats te geven in het arbeidscircuit, maar ook economisch ... en dat op een andere manier. Het doel is niet het bereiken van winst, maar de creatie van een maatschappelijke meerwaarde.

De sociale en solidaire economie, vaak voorloper van onze sociale bescherming, is niet gewoon een ‘sector’. In de sociale economie krijgt de persoon zelf een centrale plaats. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bijzondere aandacht voor het productieproces, de duurzaamheid van producten en/of diensten, de tewerkstelling van doelgroepen en het welzijn van de werknemers.

De sociale economie, of sociale en solidaire economie, omvat een groot aantal betrokkenen waaronder coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen, vakbonden en stichtingen, die werken volgens het principe ‘1 persoon = 1 stem’ in plaats van ‘1 aandeel = 1 stem’. Ze worden gekenmerkt door een sterke solidariteit tussen de leden. De deelname van de werknemers aan de besluitvormingsprocessen van het bedrijf is een ander belangrijk kenmerk.

Er zijn in Europa meer dan 11 miljoen banen in de sector van de sociale economie met meer dan 160 miljoen leden en met meer dan 2 miljoen bedrijven (10% van de activiteit in Europa!).

Op het niveau van de Europese Unie is men van plan een gunstige juridische omgeving voor hun activiteiten te creëren.

Voor meer informatie

- Breng een bezoek aan de website van de Europese Commissie over de sociale economie
- De samenvatting van het verslag van het CIRIEC gerealiseerd voor het Europees Economisch en Sociaal Comité
- Social Economy Europe
- REVES
- De vzw 'Terre', voorgesteld in de film
- Social Platform
- European Network of Social Integration Enterprises
- RREUSE
- Social Firms Europe CEFEC
- P’actes Européens
- Coöperaties van Europa
- EUCLID
- CECOP-CICOPA Europe – European Confederation of Workers' Co-operatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises
- Netwerken van academici rond sociale economie: CIRIECEMES

titrePensionsB

Hans heeft na veel jaren te hebben gewerkt recht op een pensioen ... maar toch moet hij nog steeds werken om rond te komen. Met welke uitdagingen zullen onze ouderen in de huidige samenleving geconfronteerd worden? Werken, tot welke leeftijd? En vooral wat voor soort werk?

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we horen spreken van de ‘omgekeerde leeftijdspiramide’, de ‘vergrijzing van de bevolking’, de ‘verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd’. Op Europees niveau draait de discussie rond twee kwesties: de kwestie van de betaalbaarheid en die van de adequate pensioenen. Hoe moeten we daarmee omgaan?

Hierbij moeten we ook twee verschillende begrippen onderscheiden die in de praktijk elkaar vaak overlappen: de ‘pensioenleeftijd’, de wettelijke leeftijd waarop een werknemer moet stoppen met werken; en de ‘pensioengerechtigde leeftijd’, de wettelijke leeftijd waarop een werknemer kan beginnen pensioen te trekken.

Budgettaire druk en de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking hebben in veel Europese landen geleid tot hervormingen, zowel inzake financiering als inzake uitkeringsvoorwaarden (leeftijd, duur ...).

Voor meer informatie

- Bekijk ook de hervormingen van ISSA over dit onderwerp en de trends op Europees niveau.
- De Europese Commissie is vooral bezorgd over de kwestie van het ouderdomspensioen .

Bij de OESO worden ook alle trends geanalyseerd

Breng ook een bezoek aan de website van
- Het AGE Platform
- European Federation of Older Persons (EURAG)

titreSoinsB

De heer en mevrouw Aalto zijn nu senioren die hun oude dag zo lang mogelijk thuis willen doorbrengen. Hun eigen maaltijden bereiden, zich wassen, zich verzorgen of gaan wandelen en de sociale contacten onderhouden, dat alles moet mogelijk blijven. Thuishulp en de aangepaste zorgen en middelen zijn onmisbaar als we onze ouderen voor zeer lang een grotere autonomie willen geven.

Ouderdom is een gegeven dat steeds vaker aanwezig is en ons allemaal rechtstreeks treft of ooit zal treffen. Zo lang mogelijk thuis in goede omstandigheden blijven wonen, wordt dé grote uitdaging in onze samenleving.

De langdurige zorg heeft betrekking op een breed scala van diensten die nodig zijn om mensen in staat te stellen de elementaire activiteiten in het dagelijkse leven lang te blijven uitvoeren.

Voor meer informatie

De Europese Commissie heeft in 2012 een studie gepubliceerd over de diensten van langdurige zorg in meer dan 20 landen, waarin de belangrijkste tendensen in Europa worden beschreven en de nadruk wordt gelegd op de rol van de verschillende actoren.
Kijk hier voor de volledige studie (in het Engels)

Bekijk ook het Europese project ANCIEN dat een analyse maakt van de toekomstscenario’s inzake afhankelijkheid.


Breng ook een bezoek aan de website van The AGE Platform
- European Federation of Older Persons (EURAG)
- European Federation of Parents and Carers at Home (FEFAF)
- EUROCARERS

titreEuropeB

Na de Tweede Wereldoorlog werden de stelsels van sociale bescherming zoals we ze vandaag kennen, in Europa geïntroduceerd om zo een zekere nationale solidariteit in te voeren en de levensstandaard van de bevolking te verbeteren.

Die aanzet heeft ervoor gezorgd dat de Europese burgers vandaag de dag kunnen profiteren van een hoge sociale bescherming via nationale systemen die zowel qua werking als organisatie van elkaar verschillen, maar allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat gemeenschappelijk doel vormt de basis van het Europese sociale model, een van de grootste troeven van de Europese Unie waar ze terecht trots op zijn.

Dat sociale model moet nu voor oplossingen zorgen voor talrijke uitdagingen zoals de financiële crisis, de vergrijzing van de bevolking en de globalisering van de economie. Hoe zullen de EU en haar lidstaten erin slagen hun sociale identiteit te behouden terwijl ze geconfronteerd worden met dergelijke uitdagingen? In ieder geval begint de manier van denken te veranderen, en geleidelijk aan gaat men de sociale uitgaven beschouwen als een investering in plaats van een kost ...

Voor meer informatie

Onlangs werd het 'Pakket sociale investeringen' gepubliceerd. Het omvat een breed scala van oplossingen die door de Europese Commissie voor enkele sociale kwesties worden voorgesteld.


Bekijk de websites over Sociaal Europa:
- De campagne van de Commissie over Sociaal Europa met praktische fiches
- - Het Europees sociaal observatorium
- de Social Europe Journal in het Engels

Verenigingen en instellingen die werken rond het thema Sociaal Europa:
- Caritas Europa
- European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)
- European Federation for Diaconia, EURODIACONIA
- International Council on Social Welfare (ICSW)
- SOLIDAR
- Rode Kruis EU Office
- European Social Network
- European Anti-Poverty Network (EAPN)
- European Consumer Debt Network (ECDN)
- ATD Quart Monde - ATD Fourth World International Movement
- Dynamo International
- European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA)
- European Social Action Network (ESAN)
- International federation of social workers (IFSW)
- The European Community Development Network (CEBSD)
- Plate-forme sociale

titreCrechesB

Alain Dubois

Socioloog
Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang (VBJK)
België
Meer lezen...

titreVolontariatB

Vito Martiello

Coördinator van het Centrum voor vrijwilligerswerk
Provincie Ferrara, Italië
Meer lezen...

titreSanteB

Jozef Van Langendonck

Emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
België
Meer lezen...

titreLogementsB

Darinka Czischke

Expert huisvesting
Technische Universiteit, Delft
Nederland
Meer lezen...

titreTravailB

Jean-Claude Barbier

Gepensioneerde onderzoeksdirecteur bij het CNRS
Socioloog, Parijs 1 Panthéon Sorbonne
Frankrijk
Meer lezen...

titreHandicapB

Peter Lambrechts

Coördinator van het Europese netwerk voor onafhankelijk leven (ENIL) voor West-Europa
Meer lezen...

titreEconomieB

Jacques Defourny

Socioloog
Directeur van het Centrum voor Sociale Economie, ULg, Luik
België
Meer lezen...

titrePensionsB

Pierre Pestieau

Hoogleraar Economie, Universiteit van Luik
België
Meer lezen...

titreSoinsB

Harriet Finne-Soveri

Directrice van de Unit Veroudering en dienstverlening
Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn, Helsinki
Finland
Meer lezen...

titreCrechesB

Alain Dubois

Socioloog/Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang (VBJK), België

Alain Dubois is socioloog, deskundige bij het Observatorium van het Kind van de Commissie van de Franse Gemeenschap van België (COCOF) en docent aan het ISFSC (Hoger Instituut voor Sociale Vorming en Communicatie). Hij is afgevaardigd beheerder van het Expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang (VBJK) en is binnen dit centrum actief op de volgende vlakken: evaluatie van de openbare orde en ondersteuning van de ontwikkeling van diensten voor kinderen.

Hij heeft onder meer meegewerkt aan de ontwikkeling van het crècheplan voor de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – met C. Gillet – en aan een Europese studie over buitenschoolse opvang in achtergestelde gebieden. Meer informatie over zijn werk

"De rol van de staat, ervoor zorgen dat de crèches deel uitmaken van het levenslange onderwijsgebeuren, de kwaliteit en het welzijn van kinderen garanderen"

Contactgegevens voor Alain Dubois:
+32 (0)2.333.46.12
adubois@cere-asbl.be

titreVolontariatB

Vito Martiello

Coördinator van het Centrum voor vrijwilligerswerk/Provincie Ferrara, Italië

"Vrijwilligerswerk is altijd al van groot belang geweest in het leveren van oplossingen, maar het is gevaarlijk te denken dat vrijwilligers alleen kunnen zorgen voor de diensten die de overheid niet meer levert."

www.youtube.com

Contactgegevens voor Vito Martiello
+39 0532.20.56.88
coordinatore@csvferrara.it
De website van het Centrum voor vrijwilligerswerk van Ferrara (Italië) is: Agire sociale

titreSanteB

Jozef Van Langendonck

Emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), België

"De gezondheidszorg in onze samenleving vormt vandaag de dag een van de grootste onderdelen van de staatsuitgaven"

Jozef Van Langendonck studeerde rechten, filosofie en economie aan de KU Leuven. Hij werkte vele jaren als onderzoeker in het domein van de sociale bescherming, zowel op Belgisch als op internationaal niveau. Hij was directeur van het Instituut voor Sociaal Recht aan de KU Leuven, en secretaris-generaal van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid. Na zijn universitaire carrière werd zijn expertise nog gevraagd door internationale instellingen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie; de Raad van Europa ; en de Europese Commissie.

Bibliografie van publicaties van Jozef Van Langendonck

Contactgegevens voor Jozef Van Langendonck :
jozef.vanlangendonck@law.kuleuven.be

titreLogementsB

Darinka Czischke

Expert huisvesting/Technische Universiteit/Delft, Nederland

"In het Handvest van de grondrechten wordt het recht op huisvesting als een sociaal recht erkend. Daaruit blijkt hoe belangrijk de sociale huisvesting is als opdracht van algemeen nut."

Stadssociologe Darinka Czischke is onderzoekster en consultant op het vlak van stedenbouw en huisvesting. Momenteel werkt ze aan de Technische Universiteit Delft, op de afdeling Vastgoed en huisvesting van de faculteit Bouwkunde. Zij heeft onderzoek gedaan voor en advies gegeven aan een aantal internationale instellingen zoals de Europese Commissie, de Raad van Europa, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) en het netwerk Habitat for Humanity International.

In haar werk richt zij zich op de relaties tussen de sociale actoren, de procedures, de instellingen en de bouwsector. Sinds 2005 is zij mede-organisatrice van de werkgroep 'Sociale huisvesting, instellingen, organisatie en bestuur’ bij het Europees netwerk voor onderzoek over huisvesting. Verder is zij ook nog actief als deskundige voor URBACT, een Europees uitwisselingsprogramma dat duurzame stedelijke ontwikkeling stimuleert.

Contactgegevens voor Darinka Czischke :
D.K.Czischke@tudelft.nl
+32 2 513 51 48

titreTravailB

Jean-Claude Barbier

Gepensioneerde onderzoeksdirecteur bij het CNRS/Socioloog, Parijs 1 Panthéon Sorbonne/ Frankrijk

"Een van de ideeën van het recht van de Europese Unie is dat de normale oplossing bestaat uit het creëren van concurrentie; dat idee is gebaseerd op de principes rond economische vrijheden en marktvrijheden."

Jean-Claude Barbier, socioloog en professor, heeft zijn onderzoek gericht op de sociologie van het overheidsbeleid en de sociale bescherming, alsook op de sociologie van arbeid. Zijn onderzoeksthema's handelen over: de transformatie van de nationale stelsels van sociale bescherming, het werkgelegenheidsbeleid in Europa en de Verenigde Staten, de Europese eenwording, het communautaire sociale beleid, de categorieën van de analyse van de arbeidsmarkten en de sociale bescherming, de methodologie en de epistemologie van de internationale vergelijking, alsook de evaluatie van het overheidsbeleid. Hij publiceerde onder andere 'La longue marche vers l’Europe sociale aux Presses Universitaires de France'.

Hier vindt u een lijst van zijn talrijke publicaties

Contactgegevens voor Jean-Claude Barbier
jean-claude.barbier@univ-paris1.fr

titreHandicapB

Peter Lambrechts

Coördinator van het Europese netwerk voor onafhankelijk leven (ENIL) voor West-Europa

"Het is onze taak ervoor te zorgen dat mensen met een handicap hun eigen keuzes kunnen maken in het leven en dat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving"

Peter Lambrechts werkt voor de vereniging voor Onafhankelijk Leven (Onafhankelijk Leven) in Leuven (België) waar hij zich bezighoudt met de beleidsdossiers inzake het persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB), verleend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie voor West-Europa van het Europese netwerk voor onafhankelijk leven.

Contactgegevens voor Peter Lambrechts
peter@independentliving.be +32.(0)9.255.44.48

titreEconomieB

Jacques Defourny

Directeur van het Centrum voor Sociale Economie, ULg, Luik/België

"De sociale economie is een sector die veel banen creëert. Zo zijn er de voorbije 10 jaar in de vrijwilligerssector en de sector van de sociale economie vier keer meer banen gecreëerd dan in de rest van de Belgische economie"

Jacques Defourny, professor aan de HEC Management School van de Universiteit van Luik, is sinds 1992 directeur van het Centrum voor Sociale Economie van diezelfde universiteit. Zijn onderzoeksgebieden omvatten onder meer de vergelijkende analyse van het sociaal ondernemerschap in Europa, de Verenigde Staten en Oost-Azië, alsook van de sociale integratie-economie, het vrijwilligerswerk, de relaties tussen de vrijwilligerssector en de overheid.

Ga hier naar de pagina gewijd aan Jacques Defourny op de website van de ULg

Contactgegevens voor Jacques Defourny
j.defourny@ulg.ac.be +32 (0)4.366.31.36

titrePensionsB

Pierre Pestieau

Hoogleraar Economie, Universiteit van Luik, België

"Op dit ogenblik gaat alles goed, maar de toekomst ziet er nogal somber uit ... Het is onvermijdelijk dat de staat, de belangrijkste leverancier van pensioenen in Europa, problemen zal krijgen."

De favoriete thema's van professor Pestieau zijn: de economische aanpak van de pensioenen, het sociale zekerheidssysteem, het herverdelingsbeleid en de fiscale concurrentie. Als winnaar van de Francqui-prijs in 1989 was hij gastprofessor aan de London School of Economics en aan talrijke universiteiten (Cornell, Montreal, Toulouse, Leuven ...). Hij was ook adviseur voor internationale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds , de Wereldbank, de OESO en de Europese Commissie.

Bekijk hier het profiel en de publicaties van Pierre Pestieau

Contactgegevens voor Pierre Pestieau
++32 4366 31 09
P.Pestieau@ulg.ac.be

titreSoinsB

Harriet Finne-Soveri

Directrice van de Unit Veroudering en dienstverlening, Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn, Helsinki, Finland

"Binnen 20 jaar zal het aantal zorgverleners met 50% zijn afgenomen en het aantal zorgbehoevende ouderen met 50% gestegen. Met andere woorden: we zullen geen tijd meer hebben om alles te doen zoals we dat tot nu toe gedaan hebben."

De Unit Veroudering en dienstverlening van het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Welzijn onderzoekt, ontwikkelt en evalueert de diensten voor ouderen, alsook de toegang tot die diensten en de kwaliteit ervan. Haar ambtenaren werken actief aan de bevordering van de gezondheid en het welzijn van ouderen alsook aan de preventie. Dat doen ze door deel te nemen aan nationale en internationale projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van diensten voor ouderen.

Contactgegevens voor Harriet Finne-Soveri
Harriet.finne-soveri@thl.fi
+358 400 357 313

titreCrechesN

graphique1

Bron: Europese Commissie: Studie The provision of childcare services - A comparative review of 30 European countries européens

Meer weten?
De overheidsuitgaven inzake hulp aan jonge kinderen (in het Engels) in de landen van de OESO
La base de données de l’OCDE


graphique2

Bron: Eurostat – Population and Social Condition (2012)

Zonder oplossing voor de opvang van kinderen, geen werk … en zonder werk voor de ouders kan het armoederisico voor het kind toenemen. Vandaag de dag lopen in 21 van de 25 lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, kinderen meer risico om in de armoede terecht te komen dan de rest van de bevolking.

titreVolontariatB

graphique1

Bron: Eurobarometer nr. 73 – volume 2, november 2010, pp. 171 en volgende

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke activiteit binnen Europa. Bijna één persoon op drie verklaart een dergelijke activiteit uit te oefenen.


graphique2

Bron: Eurobarometer nr. 73 – volume 2, november 2010, pp. 171 en volgende

Uit een Eurobarometerstudie blijkt dat de Europeanen vinden dat vrijwilligerswerk vooral nuttig is in de sociale sector: “Op de vraag om te bepalen op welke vlakken volgens hen vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt, plaatsen Europeanen solidariteit en humanitaire hulp op de eerste plaats (34%), het gezondheidsstelsel op de tweede plaats (24%), en de sociale integratie van achtergebleven burgers (20%) en de bescherming van de mensenrechten op een gedeelde derde plaats (20%). Solidariteit en humanisme zijn in de ogen van de Europeanen dus duidelijk de belangrijkste waarden binnen het vrijwilligerswerk.”

titreSanteB

graphique2

Bron: Rapport over gezondheid in Europa (2012) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Meer weten? Bekijk de video van de Wereldgezondheidsorganisatie over de kernboodschappen van het rapport


graphique2

Bron: Eurostat – SILC (in het Engels)

3,2% van de Europeanen hebben het gevoel gehad dat ze minstens eenmaal in de periode van één jaar niet de noodzakelijk geachte gezondheidszorg hebben gekregen omwille van wachttijden, kostprijs of afstand.

Voor meer informatie:
Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012) (in het Engels)

titreLogementsB

graphique2

Bron: CECODHAS – Housing Europe: Rapport 2012 Het raderwerk van een sector (fr)

Op het vlak van sociale huisvesting is de EU een mooie mozaïek. Het bedrag vertegenwoordigt het percentage sociale huisvesting op het volledige huisvestingspark voor ieder land.


titreTravailB

graphique2

Bron: Europese Commissie Rapport 2013 over de sociale situatie van de EU (in het Engels)


graphique2

Bron: Europese Commissie, Rapport 2013 over de sociale situatie van de EU (in het Engels)

De jongeren blijven niet achter op het vlak van werkloosheid: in Europa zijn bijna 5,7 miljoen jongeren in de werkende leeftijd getroffen door werkloosheid.

titreHandicapB

graphique2

Bron: Europese Commissie, Strategie met betrekking tot personen met een handicap 2010-2020 en de mededeling betreffende die strategie (in het Engels)

“De term “personen met een handicap” omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.”

VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Meer weten?
Eurostat, studie (in het Engels) “EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled peoplepeople" (LFS AHM), 2002

titreEconomieB

graphique2

Bron: Europese Commissie –DG Ondernemingen en industrie

Dit vertegenwoordigt het percentage van alle economische activiteiten in Europa. De sector van de sociale economie in Europa telt meer dan 11 miljoen jobs met meer dan 160 miljoen leden, en meer dan 2 miljoen ondernemingen.

titrePensionsB

graphique2

Bron: Europese Commissie, The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies (in het Engels)

graphique2

Bron: EUROFOUND (2012), Income from work after retirement in the EU (in het Engels)

“Het armoederisico is het concept. De personen die het risico lopen om in de armoede terecht te komen, zijn diegenen die leven in een huishouden met een beschikbaar inkomen per volwassene-equivalent dat onder de armoedegrens ligt, die is vastgelegd op 60% van het nationaal gemiddeld inkomen per volwassene-equivalent (na sociale overdrachten).”

titreSoinsB

graphique2

En Europe, après 65 ans, il nous reste en moyenne 9 années pour vivre en bonne santé.

Bron en cijfers per lidstaat (2011): Eurostat

Eurostat meldt het volgende: « Het aantal gezonde levensjaren stemt overeen met het aantal jaren dat een persoon kan hopen te leven in goede gezondheid. In 2011 konden zowel mannen als vrouwen in een van de 27 landen van de Europese Unie bij de geboorte hopen op een levensduur van 62 jaar. Op de leeftijd van 50 jaar konden ze hopen op nog eens 18 bijkomende jaren in goede gezondheid, en op de leeftijd van 65 jaar konden ze rekenen op nog eens 9 jaar in goede gezondheid.”


graphique2
titreEuropeB

graphique1

Bron: Eurostat


graphique1

Bron: Wereldbank (in het Engels)

Europa geeft meer uit aan zijn sociale bescherming dan de rest van de wereld. Europa wordt dan ook beschouwd als de "grootmacht" inzake levensstijl. Dat moet gezien worden tegenover de Verenigde Staten, die als "militaire grootmacht" meer uitgeven aan militaire doeleinden dan de rest van de wereld samen.

titreProjet
porteEpinglesIn grote lijnen

Hoe ziet de sociale bescherming er vandaag de dag in Europa uit? En hoe zal dat in de toekomst zijn, nu elk land geconfronteerd wordt met zware besparingsuitdagingen? Sociale diensten, zowel uit de openbare als de privésector, geven mee vorm aan de sociale bescherming. We spreken dan over diensten zoals de voorschoolse opvang, de toegang tot de gezondheidszorg, hulp bij huisvesting, de pensioenen ... Ze zijn geïntegreerd in onze samenleving en maken deel uit van onze Europese geschiedenis. Maar worden ze beschermd door het nationale en Europese beleid, vooral dan in tijden van crisis? Moeten de Europese burgers zich vragen beginnen te stellen?

Als de sociale bescherming een jas zou zijn, hoe zou die er vandaag dan uitzien?

Full Social Jacket web documentaire over sociale bescherming in België en Europa. Deze web documentaire opent het debat en geeft het woord aan iedereen: betrokken instellingen, maatschappelijk middenveld, sociale partners, beleidsmakers en burgers. Full Social Jacket staat voor tien verhalen uit het leven gegrepen. Om de thema's in hun context te plaatsen, wordt de documentaire bovendien ondersteund door verschillende interviews met experten, statistieken en links naar extra informatie. Full Social Jacket stelt zo vragen over de toekomst van het sociale Europa en geeft iedereen de mogelijkheid om zelf als acteur in dit verhaal op te treden, zich via sociale media te mengen in dit debat en via een interactief spel bij te dragen tot de creatie van een 'gemeenschappelijke sociale jas'.
Voor het eerst zet een overheidsdienst een luchtig instrument in om een antwoord te proberen bieden op die kwesties die via het beeld in vraag worden gesteld. Het gaat ook over het verzamelen van de verschillende standpunten rond tussenkomst van de overheid in de sociale bescherming. Full Social Jacket lanceert een maatschappelijk debat en probeert dit debat zeer concreet te houden (crèches, pensioenen,…). Tot slot probeert Full Social Jacket ook iedereen eraan te herinneren wat sociale bescherming vandaag de dag inhoudt en voldoende stof te geven om samen na te denken over de toekomst van onze sociale bescherming in België en Europa.

Waarom Full Social Jacket ?


Er was een duidelijk en veelzeggend concept nodig, dat zich volledig richt op het debat en toch persoonlijk blijft, waardoor iedere Europese burger betrokken wordt. Er kwam al snel een metafoor tevoorschijn: die van de sociale jas (Social Jacket) waarop ieder van ons recht heeft als het koud is in zijn leven. Een sociale jas in moeilijke tijden - ziekte, ouderdom, werkloosheid, ongeval, verlies van zijn job, zijn huis, tegen alle risico's ... een jas die zijn beschermende rol volledig waarmaakt. Met andere woorden: een Full Social Jacket die warmte geeft en geweven is uit alle solidariteitsdraden. Een jas die in tijden van crisis niet mag beginnen uitrafelen waardoor we in sociale onzekerheid terechtkomen ... FULL SOCIAL JACKET was geboren.
Dit metaforische concept ligt aan de basis van het belang van de thema's en kan, als we een beetje zouden dromen, uitgroeien tot een concreet project van een sociaal Europa dat dichter bij de burger staat en ervoor zorgt dat de burger altijd een goede sociale jas heeft ...

Waarom over sociale bescherming praten


Europa gaat door een moeilijke periode, niet alleen economisch en financieel, maar ook op moreel vlak. Stijgende werkloosheid, toenemende armoede, voelbare onrust, een dalende consumptie: de Europese burgers zijn kwetsbaar en bezorgd. Binnen die context zijn de uitgaven voor de diensten voor sociale bescherming paradoxaal genoeg overal in Europa verminderd.
Er wordt gezegd dat een foto meer zegt dan duizend woorden. Zeker in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een overvloed aan informatie die zich steeds sneller verspreidt. Een overheidsdienst, een productiehuis en enkele Belgische webontwikkelaars besluiten om al deze vragen via het internet voor te leggen aan de Europese burgers. Het gaat hier om een project waarbij de gemeenschappelijke toekomst in vraag wordt gesteld.

titreActeursProjet
LogoSPF

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - België


FULL SOCIAL JACKET is het geesteskind van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Manuel Paolillo en Julien Schreiber, onze 2 kruisvaarders in dit verhaal, waren tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (2010) belast met de kwesties van sociale bescherming en de toekomst van de sociale diensten in Europa.
Met speciale dank aan heel wat mensen die hebben bijgedragen tot dit project en ons hierin steeds aangemoedigd hebben: Benjamin Dessy, Mathilde Henkinbrant, Maruja Van Baelen, Bérengère Steppé, Rudi De Bleser, Nele Heerwegh, Gauthier Cocle, het vertaalteam van Christian Huts, Sébastien Kondov en Julien Buelinckx. Dit project zou niet mogelijk geweest zijn zonder het enthousiasme van Muriel Rabau, verantwoordelijke van de cel multilaterale relaties, Tom Auwers, directeur-generaal Beleidsondersteuning, en Frank Van Massenhove, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.

Contactadressen: manuel.paolillo@minsoc.fed.be / julien.schreiber@minsoc.fed.be

logoPHENYX43LogoKatcha

Communicatiebureaus Phenyx43 en Katch'a !


Phenyx43 en Katch'a ! zijn de twee communicatiebureaus die het ontwerp en de uitvoering van het internetluik van de documentaire FULL SOCIAL JACKET voor hun rekening hebben genomen.

Deze communicatiebureaus zijn gespecialiseerd in nieuwe media en zijn erg "inhoudgericht". Ze werken al vele jaren samen, in het bijzonder aan communicatie- en publicatieprojecten met betrekking tot sociale, technologische en milieu-innovaties.

Phenyx43 en Katch'a! liggen bovendien aan de basis van het consortium Freeman & Greenwood dat communicatiebureaus met een hart voor duurzame ontwikkeling wil verenigen.

logoCVB

Het Centre Vidéo de Bruxelles


Het CVB CVB is ontstaan in de nasleep van de oproer van 1968. Het plan was duidelijk: aan de slag gaan met een gloednieuwe technologie – de "lichte" video – en die, rechtstreeks en zonder tussenschakels, ten dienste stellen van al wie geen vrijheid van meningsuiting had in de toen ontluikende communicatiewereld. De "videobus" zag het levenslicht. Ook nu nog moet dagelijks worden geijverd om te kunnen beschikken over plaatsen waar vrij kan worden gesproken en gecreëerd, in een wereld die een dorp is geworden en waarin cynisch genoeg al te vaak enkel consumptie als belangrijk wordt beschouwd.

Het CVB wil werken mét mensen en niet rond mensen, mensen die vaak niet of op de verkeerde manier aan bod komen het woord geven en kunstenaars, regisseurs en jonge auteurs zin geven om op dezelfde manier te gaan werken en zo de "mét", die aanzet tot anders zien en horen, zijn volle betekenis te geven. Van videoworkshop via pedagogisch hulpmiddel tot creatieve documentaire en van filmproductie via regie tot verdeling – het Centre Vidéo de Bruxelles heeft een sterke meervoudige identiteit opgebouwd, die steunt op een beproefde praktische aanpak die permanent in vraag wordt gesteld ten aanzien van de realiteit:

• Auteursdocumentaires, waarin hoofdzakelijk sociale, politieke en artistieke kwestie aan bod komen en waarin op zoek wordt gegaan naar nieuwe vormen
• Documentaires die in nauwe samenwerking met het Brussels verenigingsleven worden gemaakt ;
• De videoworkshops, waarin door iedereen wordt gecreëerd en nagedacht en de deelnemers hun eigen film draaien na een korte opleiding in geluids- en beeldtechnieken.

De laatste jaren is het CVB zich ook gaan toeleggen op vernieuwende audiovisuele vormen, zoals webdocumentaires en audiovisuele benaderingen van academische werken, met in het bijzonder BrusselsStudies.

Er loopt ook een pilootproject waarbij een jonge regisseur een artistieke residentie wordt aangeboden.

De stijlen en benaderingen vermengen zich dus, om elk op hun manier de permanente reflectie te voeden over de plaats en de invloed die beelden hebben in en op onze maatschappij. Onze catalogus van meer dan 300 films weerspiegelt deze sterke en originele identiteit.

titreContact
porteEpinglesFOD Sociale Zekerheid

Mail: fullsocialjacket@minsoc.fed.be
Tel. +32 (0)2 528 64 08 / Gsm : +32 470 18 03 76

 

Webmaster : matthieu.safatly@gmail.com

titreCredits
porteEpinglesWeb

logoPHENYX43LogoKatcha

De site en het online spel fullsocialjacket.org zijn een productie van de communicatiebureaus Phenyx43 en Katch'a.

Projectmanagement : Dan AZRIA

Productie : Arnaud GRÉGOIRE

Grafisch ontwerp en design : Julie RICHTER

Ontwikkeling : Matthieu SAFATLY

Foto's : Cyrus PAQUES

De jas gedragen door Laetitia CHAMBON is een creatie van Hüsniye KARDAS

LogoCC

De muziek van de website is van Boogie Belgique, en is gepubliceerd onder een vrije Creative Commons-licentie (Album : Blueberry Hill).

De foto die in de video 'Sociaal Europa' staat onder copyright van © Marcel Vanhulst, en werd gebruikt met de vriendelijke toelating van VisitBrussels

porteEpinglesVideo's

LogoCVB

De video's van de webdocumentaire fullsocialjacket.org werden geproduceerd door het Centre Vidéo de Bruxelles (CVB).

Regisseur : Jacques BORZYKOWSKI

Producer : Louise LABIB

titreMentionsLegales
porteEpinglesWettelijke vermeldingen – Juridische informatie – Voorwaarden voor het gebruik van de website

Om van de website www.fullsocialjacket.org gebruik te maken dienen de hierna beschreven algemene voorwaarden te worden nageleefd. Door deze website te raadplegen verklaart u van deze algemene gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder het minste voorbehoud te aanvaarden.

De website

De website www.fullsocialjacket.org is eigendom van de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid)

Alle technische vragen en suggesties met betrekking tot deze website kunnen gericht worden aan de webmaster.

De informatie op de website(s) van de FOD Sociale Zekerheid is, behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, van algemene aard. Zij heeft dus geen betrekking op specifieke of persoonlijke toestanden en kan niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, dient u zich tot de bevoegde diensten van de federale overheid te wenden.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening – Beperking van de verantwoordelijkheid

De FOD Sociale Zekerheid heeft de grootste zorg besteed aan de creatie van zijn website. De juistheid van de aangeboden informatie wordt echter niet gegarandeerd. De gebruiker weet dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Daaruit vloeit voort dat de FOD Sociale Zekerheid iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website of voor het gebruik ervan afwijst. Wat de officieel bekendgemaakte informatie en documenten betreft, zijn bovendien enkel de in het Belgisch Staatsblad (www.staatsblad.be) gepubliceerde teksten rechtsgeldig..

De hyperlinks op de website die de gebruikers naar andere websites verwijzen leggen geen verantwoordelijkheid bij de FOD Sociale Zekerheid wat de inhoud van die websites betreft. Bovendien kan de FOD Sociale Zekerheid niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die op deze website voorkomen.

Ondanks de inspanningen, die worden geleverd om iedere onderbreking te wijten aan technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst de FOD Sociale Zekerheid iedere verantwoordelijkheid af wegens dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Deze bepalingen zijn, tenzij anders is bepaald, van toepassing op alle websites van de FOD Sociale Zekerheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de website zijn door het auteursrecht beschermd of, ingeval het om gegevensbanken gaat, door een specifiek recht. Al deze bestanddelen zijn eigendom van de FOD Sociale Zekerheid of, in voorkomend geval, van een derde bij wie de FOD Sociale Zekerheid de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders is vermeld, mag de informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal gratis worden aangewend, met bronvermelding en enkel voor niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden. Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de website, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Iedere aanvraag in dat verband dient aan het projectteam te worden gericht.

Aanmaak van hyperlinks naar de website www.fullsocialjacket.org

De FOD Sociale Zekerheid staat toe dat zonder voorafgaande aanvraag surface links worden aangemaakt (surface linking) die naar de homepage of een andere pagina van de website verwijzen. Voor het gebruik van technieken die erop gericht zijn de website geheel of gedeeltelijk in een website op te nemen, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, ook al was het maar gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden omtrent de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, is de schriftelijke toestemming van de FOD Sociale Zekerheid vereist. Iedere aanvraag in dat verband dient aan het projectteam te worden gericht.